Valnor AS (c) 2019 |  Terms of sale (norwegian)

 

Salgsbetingelser

Følgende betingelser er Valnor’s (heretter kalt selger) alminnelige salgs – og leveringsbetingelser som kommer til anvendelse dersom ikke annet er ufravikelig bestemt i lov, eller skriftlig avtale mellom partene. Dette gjelder også når kjøper benytter alminnelige eller spesielle innkjøpsbetingelser som avviker fra nedenstående leveringsbetingelser.

 

1. TILBUD/ LEVERINGSAVTALE

1.1. Selgers tilbud er avgitt på grunnlag av disse salgsbetingelser dersom ikke annet er avtalt

1.2. Tilbudet er uforbindtlig med mindre annet er skriftlig avtalt

1.3. Gyldig avtale for spesialordre foreligger ikke før selger har bekreftet bestillingen eller ved standard lagervare foretatt leveringen

1.4. Kjøpers bestilling ansees som aksept av selgers tilbud. Salg og andre avtaler som våre funksjonærer eller representanter formidler, blir først bindende for oss ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt levering.

1.5. Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse, slik at enkeltposter ikke kan tas ut av dette.

 

2. PRISER

2.1. For alt salg gjelder leveringsdagens priser hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Prisene gjelder EXW (avhentet vårt lager) hvis ikke annet er avtalt.

2.2. Er fast pris avtalt tas forbehold for prisendringer på importerte varer dersom valutakursene på leveringsdagen avviker fra kursen på tilbudsdagen med mer enn 2 %. Endringer i innkjøpspriser, toll, fraktkostnader og avgifter etc. som inntreffer etter at avtale er inngått, gir selger anledning til å endre prisene overensstemmende med kostnadsutviklingen. Utgjør et evt. pristillegg mer enn 6 % av fakturaverdien kan kjøper heve leveringsavtalen. Har selger ikke mottatt hevningen innen 14 dager etter anvendelsesdato av meldingen om prisforhøyning, ansees kjøper å ha godtatt pristillegget.

 

3. LEVERINGSBETINGELSER

3.1. Selgers standard leveringsbetingelser er EXW dersom ikke annet er avtale.

3.2. Hvis det ikke er avtalt at varene skal leveres fra selgers lager, kan levering skje fra den produsent hvor ordren er plassert av selger. Skjer levering etter avtale fra selgers leverandør, overtar selger intet ansvar for forsinket levering. Er leveringstiden ikke avtalt, må selger ha minst 8 dagers varsel eller så lang varsel som leverandøren oppgir.

3.3. Er avsendelsen av varen for kortere eller lengre tid umuliggjort på grunn av kjøpers forhold, er salgssummen likevel forfalt til betaling. Varen blir da, for kjøpers regning og risiko, lagret på leverandørens lager, hos speditør, etc.

 

4. LEVERINGSTID

4.1. Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den dag bestillingen er notert hos selger eller fra den dato eventuelt skriftlig ordrebekreftelse er sendt.

4.2. Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på kjøper eller på kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har herredømme over, derunder forsinket levering fra produsent.

 

5. FORSINKELSER

5.1. Hvis selger ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelsen fra selgers side ansees som sannsynlig, skal kjøper underrettes uten unødig opphold. Selger skal, så sant det er mulig, gi beskjed om når leveransen kan påberegnes å finne sted.

5.2. Dersom selger ikke kan bebreides for forsinkelsen, skal leveringstiden utsettes med en tid som etter omstendighetene er rimelig.

5.3. Hvis selger ikke foretar levering innen den tid som er fastsatt i henhold til pkt. 5.2., er kjøper berettiget til å heve avtalen for enda ikke leverte varer dersom forsinkelsen er vesentlig. Ønsker kjøper å benytte hevningsretten, skal selger underrettes uten ugrunnet opphold.

5.4. Kjøper kan ikke påberope seg forsinkelser som grunnlag for ytterligere misligholdsbeføyelser, herunder erstatningsansvar overfor selger.

 

6. KVANTUM

6.1. Ved spesialbestilling er kjøper forpliktet til å akseptere den avvikelse i kvantum som eventuelt oppstår ved tilvirkning.

 

7. FORCE MAJEURE - ANNULLASJON

7.1. Hvis forhold som streik, lockout, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig, blokade, inn – og utførselsforbud, lisensnektinger etc. , hindrer eller i usedvanlig grad vanskeliggjør levering av bestilte varer, er selger uten ansvar for følgene av dette. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt.

7.2. Foretar selgers leverandør annullasjon av noen art som berører selger, har selger tilsvarende rett til annullasjon ovenfor kjøper.

7.3. Hvis en av partene ønsker å påberope seg noen av de omstendigheter som er nevnt i pkt. 7.1, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

 

8. FORSENDELSER

8.1. Har kjøper ved EXW lager eller CFA-salg ikke gitt instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestilling, velger selger transportvei uten ansvar for billigste transportmåte.

8.2. Utkjøring med selgers egne biler beregnes til enhver tid etter gjeldende satser.

 

 

9. RISIKO-OVERGANG OG FORSIKRING

9.1. Risikoen for varene går alltid over på kjøper fra det sted forsendelsen påbegynner selv om prisen er avtalt CFA, CIF o.l. Risikoens overgang ved forsendelsens begynnelse gjelder likeledes selv om annet leveringssted er avtalt.

9.2. Hvis selger påtar seg å lagre varene, skjer dette for kjøpers regning og risiko. Risikoen går i tilfelle over på kjøper fra det tidspunkt varene er ferdig produsert/stillet.

9.3. Det er kjøpers ansvar at transport og lagrede varer er forsikret. Selger kan imidlertid besørge forsikringen etter kjøpers ordre, i så tilfelle belastes dette kjøper.

 

10. BETALINGSBETINGELSER

10.1. Betalingen skjer i henhold til oppgave på selgers faktura/nota.

10.2. Betalingsbetingelser: Net 30 dager, hvis ikke annet er avtalt.

10.3. Betaling skal skje uoppfordret og uten fradrag i.h.t pkt. 10.2 dersom ikke annet er avtalt. Kjøper kan ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot selger.

10.4. ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente tilsvarende høyest lovlig rente etter Lov om forsinkelsesrente, dersom ikke annet er avtalt.

10.5. Kjøpers berettigede reklamasjoner p.g.a. ikke vesentlige mangler fritar han ikke for rettidig betaling. Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen hvis kravet er omtvistet.

10.6. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle omkostninger er betalt fullt ut. Bearbeidelse, inkorporering eller videresalg av kjøpte varer må ikke finne sted før disse er betalt i sin helhet.

10.7. Er det før levering grunn til å anta at kjøper ikke vil betale rettidig, kan selger kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for rettidig betaling. Selger reserverer seg retten til å annullere leveringskontrakter for fremtidige leveranser hvis kjøper misligholder eller må antas vil misligholde sine betalingsforpliktelser.

10.8. Ved anførsel av varer for et mindre beløp, forbeholdes rett til å belaste et faktureringsgebyr.

10.9. Sjekk eller andre betalingsanvisninger ansees ikke som betaling før beløpet etter disse er godskrevet på selgers konto, eller honorert på annen måte.

 

11. REKLAMASJON

11.1. Etter mottagelsen av varene skal kjøper omgående undersøke disse på den måten som er vanlig i bransjen. En vare som det skal reklameres på skal lagres forsvarlig i påvente retur av varen.

11.2. reklamasjoner vedrørende:

a) Transportskade eller antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler for rette transportfører.

b) Manglende leveranse skal umiddelbart og senest innen 8 dager, meddeles selger med spesifikasjon over angjeldende manko.

c) Feil på varen må reklameres hurtigst mulig og senest 8 dager etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn 1 år fra varens mottagelse. Selgers ansvar er begrenset til varens verdi, og selger er ikke ansvarlig for skjulte feil. Under ingen omstendighet kan erstatning kreves for følgeskalder eller andre typer avledende krav.

 

12. RETUR AV VARER

12.1. Solgte varer tas ikke i retur uten avtale mellom kjøper og selger. Valnor AS tar kun i mot standard produkter i uåpnet originalemballasje, som ikke er eldre enn 6 måneder. Aller returer skal avtales med Valnor. Returomkostninger er 20%

12.2. Forutsatt avtale om retur kan ubeskadigede kurante varer, d.v.s. varer som selger normalt fører på lager, i sin opprinnelse tas i retur på følgende vilkår:

a) Kjøper må kunne dokumentere at varene opprinnelig er kjøpt hos selger.

b) Fabrikkemballerte varer hvor emballasjen er brutt eller ødelagt, tas ikke i retur. I de tilfeller hvor avtale gjøres om retur og varen ikke returneres i originalemballasjen, kan selger trekker fra sine kostnader for å gjøre varen fullt salgbar.

c) Dersom årsaken til returen skyldes feil fra kjøpers side, vil 20 % av fakturaverdi bli belastet kjøper. Omkostninger forbundet med transport til selgers lager samt eventuelt skader på varene, dekkes av kjøper.

d) Er feilen forårsaket av selger, bærer selger ansvaret og omkostningene for retur av varene.

e) Godkjent retur krediteres eller erstattes kjøper straks varen er ankommet selgers lager. Uberettiget eller ikke godkjent retur vil bli avvist av selger, og varene stilt til kjøpers disposisjon. Dersom kjøpers disposisjon ikke er meddelt selger innen en uke etter at kjøper ble informert om resultatet av reklamasjonsbehandlingen, vil disponert vare bli lagt på eget merket område, og kasert etter 6 mnd.

f) Retur av varer skal fortrinnsvis skje med selgers biler i de distrikt hvor selger har faste kjøreruter.

g) Ved enhver retur skal kjøper fylle ut selgers returrapport og returnere denne sammen med varene. En kopi av selgers returrapport sendes med varene, øvrige kopier med unntak av kjøpers kopi sendes selger.

 

13. ANSVARSBEGRENSNINGER

13.1. Selger har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, eller for leietap eller annet, med mindre feil eller mangler ved varene kan føres tilbake til forsettelig eller grov uaktsomhet hos selger, eller hvor det fra kjøper påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den inntrådte skade. Selgers eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lengre enn 1 år fra leveringsdato, og er under enhver omstendighet begrenset til varens kostnad.

13.2. Har varen mangel som selger svarer for har selger valget mellom å gi forholdsmessige avslag i prisen, heve kontrakten med godskrivning av fakturaverdien eller å foreta den nødvendige utbedring, etterlevering eller omlevering.

13.3. Rekvisisjon/fullmakt. Hvis kjøper ikke ønsker å benytte rekvisisjoner/fullmakter ved bestilling/henting av varer, bærer han selv ansvaret for uredelig uttak.

 

14. FORBUD MOT OVERDRAGELSE

14.1. Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter eller avtaler uten selgers skriftlige samtykke.

 

 

15. TVISTER

15.1. Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved voldgift, jfr. lov om voldgift. Pengekrav kan selger kreve fastslått og inndrevet ved de vanlige domstoler. I tilfelle søksmål ansees selgers verneting som vedtatt av begge parter.